Акафист святому праведному Артемию, Веркольскому чудотворцу

Кондак 1


Избра́нному пра́веднику, ди́вному предста́телю пред Бо́гом, пресве́тлому свети́льнику се́верныя страны́ на́шея, боголюби́вому и боголюбе́зному о́троку Арте́мию, благоде́тельными чудотворе́ниями утеша́ющему и наставля́ющему покланя́ющихся с ве́рою святе́й ра́це твое́й, благода́рственная воспису́юще, ра́достно и торже́ственно взыва́ем: Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Икос 1


Ангельский нрав и ду́шу непоро́чную име́я от святы́я купе́ли креще́ния, избе́гл еси́ обы́чных све́та сего́ су́етств и собла́знов, чужд был еси́ претыка́ний и паде́ний, вта́йне чи́стым се́рдцем моля́ся к Еди́ному Всеблаго́му Бо́гу, ми́лостиво взира́ющему на кро́тких и смире́нных. Сего́ ра́ди единогла́сно вопие́м ти:
Ра́дуйся, между́ челове́ками ди́вное явле́ние святы́ни;
Ра́дуйся, Отцу́ Небе́сному возлю́бленный.
Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию вожделе́нный;
Ра́дуйся, Свято́му Ду́ху сосу́де драги́й и чи́стый.
Ра́дуйся, Цари́цы Небе́сныя пла́менный почита́телю;
Ра́дуйся, святы́м А́нгелам и́стинный дру́же и единонра́вниче.
Ра́дуйся, пра́ведникам святы́м всем слико́вниче;
Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вой украше́ние.
Ра́дуйся, де́лателю благи́й, в ма́ле ве́рный, над мно́гим поста́вленный;
Ра́дуйся, вше́дый в ра́дость Го́спода твоего́.
Ра́дуйся, нося́й вене́ц нетле́ния;
Ра́дуйся, просла́вленный от Го́спода Бо́га дарова́нием исцеле́ний.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 2


Ви́дя чистоту́ се́рдца твоего́ благопромысли́тель Бог, призира́ющий всеви́дящим о́ком Свои́м на всю тварь, испо́лни ду́шу твою́ благода́ти Своея́ от чре́ва ма́тере. Прославля́я у́бо Его́ ди́вное и благо́е о тебе́ промышле́ние, пое́м о тебе хвале́бно: Аллилу́иа.

Икос 2


Вкуси́в во мла́дости блаже́ннаго жития́ твоего́ сла́дость Боже́ственныя благода́ти, чу́ждый мирски́я уте́хи отроко́в, ты был еси́ потае́нный се́рдца челове́к в нетле́нном украше́нии кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха, е́же есть, по Апо́столу, пред Бо́гом многоце́нно. Приими́ у́бо от певце́в твои́х хвалу́ сию́:
Ра́дуйся, смире́ннаго и благода́тнаго о́трочества Христо́ва подража́телю;
Ра́дуйся, благода́ти Бо́жией храни́телю.
Ра́дуйся, роди́телей твои́х почита́телю;
Ра́дуйся, в дому́ о́тчем о́браз кро́тости и послуша́ния.
Ра́дуйся, све́рстников твои́́х приме́р благонра́вия;
Ра́дуйся, храни́телю чистоты́ се́рдца.
Ра́дуйся, сокруше́ния серде́чнаго таи́нниче;
Ра́дуйся, прия́тное благоуха́ние духо́внаго умиле́ния.
Ра́дуйся, не прии́мший иску́са мирски́х сласте́й;
Ра́дуйся, от грехо́вных страсте́й свобо́ду улучи́вый.
Ра́дуйся, благогове́йное отроча́, стяжа́вшее ду́ха стра́ха Бо́жия;
Ра́дуйся, боголюбе́зное ча́до, па́че жи́зни твоея возлюби́вшее Христа́ Бо́га.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 3


Си́лою Всесвята́го Ду́́ха укрепле́нный, блаже́нне Арте́мие, прия́в несокруши́мый щит ве́ры, и непобеди́мое ору́жие ‒ животворя́щий Крест Христо́в, зна́мение стра́шное для злых духо́в, сохрани́л еси́ себе́ це́ла и невреди́ма от злоко́зненных сих враго́в, поя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3


Име́я всегда́ и во все́м упова́ние на Бо́га Промысли́теля, и в убо́гом о́тчем дому́ пребыва́я, в по́те лица́ твоего́ приобрета́л еси́ пропита́ние; но лише́нный земны́х благ, по во́ле Бо́жией, яви́лся еси́ прича́стником ве́чных небе́сных благ, пра́ведне Арте́мие. Похваля́я убо твою́ нищету́, лише́ния и ну́жды, приве́тственно вопие́м ти:
Ра́дуйся, о́браз кро́тости и трудолю́бия нам яви́вый;
Ра́дуйся, нищету́ нас ра́ди обнища́вшаго Христа́ Бо́га возлюби́вый.
Ра́дуйся, жите́йских зол неприча́стный;
Ра́дуйся, грехолю́бных коры́стей чу́ждый.
Ра́дуйся, за лише́ние земно́е уте́шенный ра́йскими наслажде́ниями;
Ра́дуйся, за кро́тость и смире́ние, насле́дниче Ца́рствия Небе́снаго.
Ра́дуйся, за ну́жды вре́менныя сподо́бивыйся изоби́лия благ ве́чной несконча́емой ра́дости;
Ра́дуйся, за чистоту́ се́рдца удосто́ивыйся лицезре́ть Бо́га вкупе со святы́ми а́нгелы.
Ра́дуйся, не прилага́вый се́рдца к бла́гам ми́ра сего́ преходя́щим;
Ра́дуйся, иска́вый небе́сных нетле́нных благ в моли́тве дома́шней и церко́вной, и в обще́нии Та́ин Христо́вых.
Ра́дуйся, испо́лненный Боже́ственныя любве́;
Ра́дуйся, прича́стниче безсме́ртныя трапе́зы.
Ра́дуйся, стяжа́вый смире́нием высо́кая и нището́ю бога́тая, по подража́нию святи́телю Никола́ю;
Ра́дуйся, хра́ма его́ в жи́зни твое́й моли́твенник бы́вый.
Ра́дуйся, от Го́спода Бо́га на Небесе́х мзду мно́́гу прие́мый.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 4


Бу́ря страсте́й и треволне́ний жите́йских не пости́же тя, име́ющаго в се́рдце твое́м мир Божи́й, всели́выйся бога́тно в тя, блаже́нне Арте́мие; ве́тры непостоя́нных уче́ний не волнова́ша ми́рныя души́ твоея́. Сего́ ра́ди явля́я, я́ко Ио́сиф, мир бра́тии твое́й, прове́л еси́ дни живота́ твоего́ в ми́ре, тишине́ и безмо́лвии, и мир Бо́жий, обитающий в глубине́ ду́ха твоего́, возбужда́ше пе́ти тя непреста́нно Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4


Слу́шая от зако́на Бо́жия словеса́ жи́зни ве́чныя, име́я пома́зание от Свята́го Ду́ха, ве́дал еси́ благи́м чу́вством вся, не тре́буя, да кто учи́т тя, но я́ко то само́ пома́зание уча́ше тя о всем, по слову возлю́бленнаго ученика́ Христо́ва; воскрили́вся же Боже́ственным дарова́нием, отроча́ мла́до, возне́слся еси́ на высоту́ христиа́нскаго благоче́стия и кро́тости, Бо́гу возлю́бленне Арте́мие. Сего́ ра́ди ди́вное о тебе́ смотре́ние Бо́жие сла́вяще, со дерзнове́нием вопие́м ти:
Ра́дуйся, спаси́тельнаго внима́ния себе́ ди́вный нам приме́р;
Ра́дуйся, молча́ния о́браз.
Ра́дуйся, му́дрости духо́вныя све́тлое зерца́ло;
Ра́дуйся, исто́чниче исцеле́ний.
Ра́дуйся, чудотво́рче преди́вный;
Ра́дуйся, сокро́вище целому́дрия.
Ра́дуйся, цве́те чистоты́ и незло́бия;
Ра́дуйся, неви́нности сосу́де.
Ра́дуйся, цве́те А́нгельския пра́ведности;
Ра́дуйся, многоце́нный ка́меню ра́йския жи́зни.
Ра́дуйся, сия́ние небе́сных све́тлостей.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 5


Живоно́сный ток благода́ти Христо́вой восприя́в благи́м и до́брым се́рдцем, пра́ведне Арте́мие, устреми́лся еси́ соверше́нне в след Христа́ Спаси́теля на́шего, и восхища́ясь бога́тством бла́гости, прему́дрости и человеколю́бия Бо́жия, явле́ннаго в искупле́нии гре́шнаго челове́чества, пламене́л еси́ любо́вию к Спаси́телю на́шему, и во умиле́нии се́рдца воспева́л еси́ Ему́: Аллилу́иа.

Икос 5


Ви́девше купножи́тели твои́ преспева́юща тя благоче́стием и ра́зумом, пра́ведне Арте́мие, прославля́ху благоволе́ние Бо́жие, утаева́ющее от прему́дрых и разу́мных бога́тство благода́ти и ве́дения ея́, по сло́ву Спаси́теля, и открыва́ющее та младе́нцем. Те́мже и мы, ра́дующеся написа́нию и́мени твоего на Небесе́х, с утеше́нием возно́сим тебе́ хвале́бныя пе́сни:
Ра́дуйся, избра́нный сосу́де Бо́жия благода́ти;
Ра́дуйся, прия́телище даро́в Ду́ха Свята́го.
Ра́дуйся, испо́лненный дарова́ния чуде́с исцеле́ний;
Ра́дуйся, вы́шния прему́дрости Бо́жией прие́мниче.
Ра́дуйся, ра́зума духо́внаго сокро́вище;
Ра́дуйся, благи́й для нас сове́тниче.
Ра́дуйся, испо́лненный спаси́тельнаго ве́дения;
Ра́дуйся, пла́меню любве́ неугаси́мый.
Ра́дуйся, всесве́тлая звездо́, блиста́ющая на тве́рди церко́вней;
Ра́дуйся, отра́да печа́льным.
Ра́дуйся, немощству́ющих врачу́;
Ра́дуйся, обурева́емых помо́щниче.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 6


Пропове́дник пе́рвый просла́вленнаго те́ла твоего́, кли́рик це́ркви святи́теля Никола́я, ища́ в лесно́й ча́ще плодо́в земны́х, обре́те сокро́вище неоцене́нное, нетленныя мо́щи твоя́, пра́ведне Арте́мие, чрез три́десять три ле́та не поврежде́нныя преме́нами стихи́й, и с благода́рным чу́вством прекло́нь коле́на, восклица́ше к Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6


Возсия́л еси́ в пусты́нном ме́сте де́бри лесны́я, я́коже у́тренняя звезда́ по́сле мра́ка нощна́го, и просвети́л еси́ ско́ро населе́ние градо́в, дре́вния Кевро́ли, Пи́неги, Арха́нгельска, Во́логды и дале́ких стран, сия́нием благоде́тельных чуде́с твои́х. И ны́не никто́же умолчи́т вопи́ти тебе́:
Ра́дуйся, свети́ло вели́кое, тьму неве́дения просвеща́ющее;
Ра́дуйся, сокро́вище духо́вное, ве́рных богатя́щее.
Ра́дуйся, чи́стая струя́ благода́ти Бо́жией;
Ра́дуйся, стране́ твое́й се́верней сла́ва и утвержде́ние.
Ра́дуйся, я́коже чи́стый Ангел, пою́щий пе́сни богокра́сныя, и руководя́щий к тому́ оби́тель твою́;
Ра́дуйся, чи́стая пти́ца, в гне́зда Небе́сная прия́тая.
Ра́дуйся, я́блоко благово́нное, ве́рных ду́ши благоуха́ющее;
Ра́дуйся, прекра́сная ли́лие, сердца́ ве́рных услажда́ющая.
Ра́дуйся, млада́я ве́твь ра́йскаго дре́ва, израсти́вшая сла́дкий плод духовный Пресвяте́й Троице;
Ра́дуйся, правосла́внаго уче́ния лучу немерца́ющий.
Ра́дуйся, ма́слино Це́ркве Христо́вы, источа́ющая нам дивны́й еле́й ми́лости Божией.
Ра́дуйся, лозо́ виногра́дная, отра́дным упова́нием на спаси́тельныя обетова́ния нас напаяющая;
Ра́дуйся, смоко́внице, сла́достию свое́ю грехо́вную го́речь отража́ющая.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 7


Хотя́щу Всевы́шнему Мироправи́телю призва́ти Своего́ пра́ведника в Небе́сныя ски́нии, ма́нием от престо́ла велеле́пныя Его́ сла́вы, возшуме́ над земле́ю бу́ря, стра́шно возгреме́ша громы, возблиста́ и разлия́ся ужа́сно, я́ко пла́мень, мо́лния, и в прикоснове́нии у́жаса ко вну́тренним чу́вством ю́наго о́трока, взята́ бысть А́нгелами душа́ пра́ведника, срета́емая безпло́тными си́лами, ра́дующимися о дру́ге свое́м, и в весе́лии воспе́вшими Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7


Ди́вно бысть твое́ призва́ние в Небе́сный Иерусали́м; от земна́го бо труда́ на ло́но Авраа́мово, и от малолю́днаго ме́ста в преми́рную сла́ву вели́чественно перенесена́ бысть блаже́нная душа́ твоя́, пра́ведне Арте́мие, возду́ху шумя́щу, громо́м и мо́лниям свирепе́ющим, и вода́м от движе́ния ве́тра, я́ко рука́ми, пле́щущим. Темже и мы, лику́я, воспое́м:
Ра́дуйся, но́вый о нас к Бо́гу предста́телю;
Ра́дуйся, в ве́чный покро́в Присноде́вствующия Цари́цы вше́дый.
Ра́дуйся, Ангелом собесе́дниче;
Ра́дуйся, Рая́ Небе́снаго жи́телю.
Ра́дуйся, безстра́стия насле́дниче пра́ведный;
Ра́дуйся, свиде́телю нам жи́зни безсме́ртныя.
Ра́дуйся, избежа́вый возду́шных истяза́телей, пораже́нных стрела́ми мо́лнии при твое́м отше́ствии на Не́бо;
Ра́дуйся, не узре́вший ме́рзких де́монских зра́ков.
Ра́дуйся, ра́йская ве́твь, благоуха́нием веселя́щая;
Ра́дуйся, благово́нная эде́мская ро́за, ду́шы наша благоуха́ющая.
Ра́дуйся, прекра́сный гро́зде на трапе́зе Царе́вой положе́нный;
Ра́дуйся, те́плый наш моли́твенниче.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 8


Стра́нно и недоуме́нно твое́ воспита́ние, пра́ведниче; ра́зума бо Бо́жия испо́лнился еси́, и святы́ни Ду́ха дости́гл еси́, ни от кого́ же из челове́к учи́вшися; сокрове́но от совреме́нников и ди́вно им бысть твое́ в ю́ных ле́тех благоче́стие и преставле́ние твое́. Но чу́дныя твоя́ исцеле́ния, и разли́чныя чудоде́йствия возно́сят на́ши гла́сы к славосло́вию о тебе́ Бо́жию, е́же непреста́нно и ра́достно пе́ти: Аллилу́иа.

Икос 8


Ве́сь был еси́ в Бо́ге богомы́слием, и укрепля́емый Бо́жией благода́тию непристу́пен яви́лся еси кова́рному зми́ю, наблюда́ющему пя́ту ше́ствующих те́сным путем. Руководи́ у́бо и нас непреткнове́нно ходи́ти путе́м за́поведей Христо́вых, да благода́рно вопие́м ти:
Ра́дуйся, путеводи́телю наш ди́вный;
Ра́дуйся, кро́ткий наста́вниче всех спаса́емых.
Ра́дуйся, пе́рсте Бо́жий, указу́ющий нам го́рняя;
Ра́дуйся, глас небе́сный, зову́щый всех на по́двиги спасе́ния.
Ра́дуйся, чи́стая голуби́це, иму́щая ветвь ра́йскую;
Ра́дуйся, духо́вная ла́стовице, показу́ющая в нетле́нии ве́сну гряду́щаго ве́ка.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 9


Все естество́ Ангельское, в ра́достный тре́пет прише́д, воздаде́ хвалу́ Бо́гу: Свят, Свят, Свят, Госпо́дь Савао́ф, егда́ неви́нная и чи́стая душа́ твоя, неврежде́нная от мно́гих страхова́ний бесо́вских, и перенесе́нная в преми́рную жизнь, поклони́ся Триипостасному Божеству́, воспе́вши Ему со все́ми святы́ми: Аллилу́иа.

Икос 9


Вити́и многослове́сные, не могу́щии усмотре́ти о́ком ра́зума, омраче́ннаго го́рдостию и страстьми́, прему́дрости тво́рческия в устрое́нии вселе́нныя, не мо́гут уразуме́ти прославле́ния моще́й свята́го уго́дника Бо́жия. Мы же соверше́нною ве́рою в простоте́ се́рдца возглаша́ем тебе́, просла́вленный моли́твенниче наш:
Ра́дуйся, преда́вый ве́рным в зало́г любве́ нетле́нныя своя́ мо́щи;
Ра́дуйся, уверяющий нас в и́стине Воскресе́ния и жи́зни ве́чныя.
Ра́дуйся, испо́лнивый на себе́ сло́во Бо́жие: храни́т Госпо́дь вся ко́сти пра́ведных;
Ра́дуйся, утверди́вый исполне́нием сло́во Христа́ Бо́га: влас главы́ ва́шея не поги́бнет.
Ра́дуйся, с че́стию принесе́нный из де́бри в правосла́вный храм для о́бщаго че́ствования и поклоне́ния;
Ра́дуйся, свиде́тельствуемый от Го́спода Бо́га да́ром чудотворе́ний.
Ра́дуйся, яко чи́стая ра́ка святы́х моще́й и ны́не привлека́ет сердца́ обе́тных страннолю́бцев на поклоне́ние тебе́;
Ра́дуйся, яви́вый и́стину слове́с Писа́ния: «в па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник», и «пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, и я́ко кедр и́же в Лива́не умно́жится».
Ра́дуйся, загражда́ющий уста́ пререка́ющая;
Ра́дуйся, обуздова́ющий язы́к неве́рия и хулы́.
Ра́дуйся, смиря́ющий горды́ню дерза́ющим на святы́ню;
Ра́дуйся, ра́зум кичли́вый пленя́ющий в послуша́ние Христо́вой ве́ры.
Ра́дуйся, в ду́хе блаже́нныя простоты́ и незло́бия дости́гнувый Не́ба.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 10


Спасти́ Хотя́щаго вся́каго челове́ка и́скренно моли́л еси́ наста́вити тя на путь спасе́ния, и благода́тию Бо́жиею, озари́вшею тя, прише́л еси́ в Небе́сный Иерусали́м, иде́же узре́в лице́м к лицу́ Того́, Его́же и́мя, я́ко ми́ро излия́нное, та́мо воспева́еши непреста́нно сла́ву Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10


Стена́ тве́рда и несокруши́ма огра́да оби́тели, свято́му и́мени твоему́ посвяще́нней, суть неусы́пныя твоя́ к Бо́гу моли́твы, святы́й пра́ведный Арте́мие. Те́мже живу́щии в ней благода́рно возно́сят к тебе́ гла́сы:
Ра́дуйся, храни́телю наш кре́пкий;
Ра́дуйся, неусы́пный защи́тниче наш.
Ра́дуйся, наста́вники на́ша охраня́ющий от па́губных бе́дствий;
Ра́дуйся, испуща́ющий на враго́в стре́лы стра́ха.
Ра́дуйся, щи́те тве́рдый па́че ме́дянаго;
Ра́дуйся, броне́ пра́вды, отража́ющая каменомета́ния а́дских му́ринов.
Ра́дуйся, оби́тели мона́хов и всей стране́ на́шей похвало́ и утвержде́ние.
Ра́дуйся, тружда́ющихся по́моще;
Ра́дуйся, молчали́вых и кро́́тких ра́досте.
Ра́дуйся, больны́х исцеле́ние;
Ра́дуйся, немощны́х укрепле́ние.
Ра́дуйся, уны́лых бо́дросте;
Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 11


Пе́ние на́ше хвале́бное тебе́, живу́щему во сла́ве Отца́ све́тов, ны́не возсыла́емое, недосто́йно есть, я́ко от нечи́стых усте́н возноси́мое; но сам прииди́ посреде́́ нас, неиждива́емый исто́чниче чистоты́ и целому́дрия, очи́сти на́ша сердца́ и души́ помышле́ния, да тебе́ ра́ди благоприя́тно бу́дет совоку́пное на́ше восклица́ние Всеще́дрому Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11


Све́том за́поведей Бо́жиих озаре́нный измла́да, ско́ро возше́л еси́ к Триипоста́сному Све́ту, пред Ни́мже хода́тайствуеши и о на́шем просвеще́нии, о не́мже умоля́юще, с любо́вию вопие́м ти:
Ра́дуйся, звездо́ невече́рняго све́та;
Ра́дуйся, луче́ све́та, согрева́ющий на́шу хла́дность.
Ра́дуйся, свеще́, просвеща́ющая на́шу темноту́;
Ра́дуйся, яко огнь возгрева́ющий нас к любви́ возлюби́вшаго нас Христа́ Бо́га.
Ра́дуйся, мы́сленно прикаса́яйся, я́ко угль, хла́дным сердца́м;
Ра́дуйся, злата́я лампа́до, возжже́нная для умилостивле́ния Пра́веднаго Судии́.
Ра́дуйся, свети́льниче духо́вный, освеща́ющий ве́рным путь спасе́ния;
Ра́дуйся, о́гненная пещь, пожига́ющая те́рние грехо́в на́ших.
Ра́дуйся, горнило, куря́щее моли́твенный арома́т;
Ра́дуйся, кади́ло издаю́щее ди́вное смире́ния благоуха́ние.
Ра́дуйся, горя́щий пла́меню, истребля́ющий нече́стие.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 12


Благода́ть Боже́ственную испроси́ нам, святы́й уго́дниче Бо́жий, да при́сно покрыва́ет нас от враго́в ви́димых и неви́димых, да научи́т ны подража́ти тебе́ в чистоте́ А́нгельской и незло́бии, да напра́́вит сердца́ на́ша к смире́нию, покая́нию и неосла́бному исполне́нию за́поведей Христо́вых; да да́рует нам христиа́нскую кончи́ну и безбе́дно проведе́́́т нас чрез возду́шный путь, да сподо́бимся та́мо узре́ти сла́ву Вели́каго Бо́га, и ве́чно пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 12


Пою́ще тебе́ ны́не, а́ще и недосто́йныя, но усе́рдныя хвалы́ бре́нными и нечи́стыми уста́ми, благогове́йно мо́лим тя, святы́й пра́ведный Арте́мие: при́зри на мно́гия на́ша не́мощи душе́вныя и теле́сныя, и пода́ждь нам помощь к соверше́нию до́брых дел, и ко всегда́шнему прославле́нию свята́го твоего́ и́мени, вопию́щим ти:
Ра́дуйся, во́ине Царя́ ца́рствующих;
Ра́дуйся, слуго́ Го́спода госпо́дствующих.
Ра́дуйся, ра́бе ве́рный Владе́ющаго вся́ким созда́нием;
Ра́дуйся, венча́нный венце́м нетле́ния от Самаго́ нетле́ннаго Бо́га.
Ра́дуйся, украше́нный нетле́нною диади́мою Ца́рствия Христо́ва;
Ра́дуйся, облече́нный в блестя́щую порфи́ру за чистоту́ се́рдца и незло́бие.
Ра́дуйся, прие́мый от руки́ Бо́жия пе́рстень сыноположе́ния;
Ра́дуйся, насле́дниче Небе́снаго ве́чнаго Ца́рствия.
Ра́дуйся, предста́телю мо́щный, спобо́рствуяй правосла́вным на ра́тующих;
Ра́дуйся, вождю́, спосо́бствуяй неви́димо во бране́х на́шему во́инству.
Ра́дуйся, защища́ющий преде́лы на́шего Оте́чества тве́рдым щито́́м твоего́ покро́ва;
Ра́дуйся, спасе́ния на́шего споспе́шниче и хода́таю твои́ми ко Го́споду Бо́гу о нас гре́шных моли́твами.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 13


О преди́вный уго́дниче Бо́жий и прелюби́мый чудотво́рче, Арте́мие! Мо́лим твою святы́ню, ми́лостив бу́ди святе́й оби́тели твое́й, и всем призыва́ющым тя с любо́вию и упова́нием. По свое́й чистоте́ и пра́ведности, испроси́ у Го́спода Бо́га проще́ние на́ших прегреше́ний и ре́вность к до́брым дело́м, да про́чее вре́мя живота́ на́шего поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и да сподо́бимся на Стра́шном Суде́ одесну́ю ста́ти Судии́, Христа́ Бо́га на́шего, и во ве́ки веко́в с тобо́ю пе́ти человеколюбцу Богу: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды.

Икос 1


Ангельский нрав и ду́шу непоро́чную име́я от святы́я купе́ли креще́ния, избе́гл еси́ обы́чных све́та сего́ су́етств и собла́знов, чужд был еси́ претыка́ний и паде́ний, вта́йне чи́стым се́рдцем моля́ся к Еди́ному Всеблаго́му Бо́гу, ми́лостиво взира́ющему на кро́тких и смире́нных. Сего́ ра́ди единогла́сно вопие́м ти:
Ра́дуйся, между́ челове́ками ди́вное явле́ние святы́ни;
Ра́дуйся, Отцу́ Небе́сному возлю́бленный.
Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию вожделе́нный;
Ра́дуйся, Свято́му Ду́ху сосу́де драги́й и чи́стый.
Ра́дуйся, Цари́цы Небе́сныя пла́менный почита́телю;
Ра́дуйся, святы́м Ангелам и́стинный дру́же и единонра́вниче.
Ра́дуйся, пра́ведникам святы́м всем слико́вниче;
Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вой украше́ние.
Ра́дуйся, де́лателю благи́й, в ма́ле ве́рный, над мно́гим поста́вленный;
Ра́дуйся, вше́дый в ра́дость Го́спода твоего́.
Ра́дуйся, нося́й вене́ц нетле́ния;
Ра́дуйся, просла́вленный от Го́спода Бо́га дарова́нием исцеле́ний.
Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Кондак 1


Избра́нному пра́веднику, ди́вному предста́телю пред Бо́гом, пресве́тлому свети́льнику се́верныя страны́ на́шея, боголюби́вому и боголюбе́зному о́троку Арте́мию, благоде́тельными чудотворе́ниями утеша́ющему и наставля́ющему покланя́ющихся с ве́рою святе́й ра́це твое́й, благода́рственная воспису́юще, ра́достно и торже́ственно взыва́ем: Ра́дуйся, предста́телю наш, Арте́мие пра́ведный.

Молитва

Святы́й уго́дниче Бо́жий, пра́ведный Арте́мие, при́сный храни́телю святы́я оби́тели и́менем твои́м украше́нныя и бли́зкий защи́тниче всего́ се́вернаго кра́я Росси́йския страны́! При́зри ми́лостивно на усе́рдную моли́тву нас гре́шных, и твои́м благомо́щным предста́тельством испроси́ нам у Го́спода проще́ние согреше́ний на́ших, преспе́яние в ве́ре и благоче́стии и огражде́ние от ко́зней диа́вольских. Моли́ Го́спода, да храни́т во здра́вии и непременя́емем благополу́чии ве́рныя лю́ди Своя́; да пода́ст стране́ на́шей мир и тишину́, а нам нелицеме́рное послуша́ние; да сподо́бит всех нас по христиа́нстей кончи́не Небе́сное Ца́рствие получи́ти, иде́же вси пра́веднии ку́пно с тобо́ю сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Тропарь, кондак и величание праведному Артемию


Тропарь, глас 2:


Вы́шняго повеле́нием / тучено́сным облако́м не́бо помрачи́вшим / и мо́лниям блиста́ющим, / гро́му же возшуме́вшу с преще́нием, / испусти́л еси́ ду́шу твою́ в ру́це Го́сподеви, / прему́дре Арте́мие, и ны́не предстои́ши престо́лу Влады́ки всех, / и́же ве́рою и любо́вию приходя́щим к тебе́, / подая́ исцеле́ние всем неотло́жно / и моля́ся Христу́ Бо́гу // спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:


Возсия́ днесь пресве́тлая па́мять прему́драго Арте́мия:/ богода́нная благода́ть я́ко ре́ки излива́ет от целе́бных моще́й его́ ди́вная исцеле́ния,/ и́миже от многоразли́чных неду́г избавля́емся,/ с ве́рою прие́млюще я, и взыва́юще:// ра́дуйся, Арте́мие богому́дре.

Величание:


Велича́ем тя,/ святы́й пра́ведный о́троче Арте́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.